Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων - ΕΥΣΧΕΠ

Αρχική ΣελίδαΑρχική Σελίδα

Tο Υπουργείο Εξωτερικών αναπτύσσει νέα πεδία οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων, για τα οποια είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μηχανισμών και η ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΞ αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή τις δυνατότητες από άλλα χρηματοδοτικά πλαίσια.

Το 2002 το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε την υλοποίηση των πρώτων συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Τα έργα αυτά αφορούσαν κατά κύριο λόγω δράσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας σε δύο βασικούς τομείς, την Αρχική και τη Δια-Βίου Εκπαίδευση.

Με τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, ΕΥΣΧΕΠ, (Δεκέμβριος 2008) και την απόκτηση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας (Μάρτιος 2009), δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην:

  • Ενίσχυση του οργανωτικού-λειτουργικού μοντέλου του Υπουργείου Εξωτερικών
  • Ανάπτυξη Υποδομών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
  • Ενίσχυση εργαλείων και ανάπτυξη μηχανισμών Οικονομικής Διπλωματίας
  • Ανάπτυξη Διεθνών Συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέοροντος στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Στόχος 3)